top of page

WORAN MAN EINEN JUDEN ERKENNEN KANN (SPITZ)

<p style="" class="font_8"><span style="">האם אדם נולד לגוף יהודי או שהוא יוצר אותו? מהם האמצעים הפלסטיים ומהם האמצעים השיחניים דרכם נוצר הגוף? עד כמה יצירה של גוף פוליטי תלויה בשפה ובפעולות דיבור? האם בבעלותו של היהודי גוף פרטי או גוף קולקטיבי? האם הגוף הזה בר שינוי? האם הוא מסמן בלתי רצוי עבור זהות קולקטיבית שעדיף היה להיפטר ממנו ויפה שעת אחת קודם? כיצד הגוף הזה עובר אינסטרומנטליזציה על ידי לא-יהודים ועל ידי היהודים עצמם?</span></p>

WORAN MAN EINEN JUDEN ERKENNEN KANN (SPITZ)
bottom of page